aeHr sMark VHmd CPa

gnaW nuraman maink

 

Anaid Anǻkal ny prmayu
paeNr sǻap neb jl Vr bayu|
paN Akaer kaena kidn
smyisər buek Hey Zaeb lIn|
Hawyaet Kada kra Amr AQer
Vmar krN muK Zug Zug Der
smy sagr buek ibeaHI pedMr meta CiRey suGaN
gey Zaeb mui pm Vnedr gan|


-VHmd CPa|

kaelr AemaG inyem mHatMa VHmd CPa Vmaedr CeR geCn Sabenr 13 taireK , bty 1408 sael| tar eǻkal r per Vmra deKiC smaejr nana injenr pitiya sbadpe| ssb lKa Tek ikCu inbaict AS mumna pafkedr jnY pS kra HlW

VHmd CPa rajnIitibd iCeln na, ikǼ rajEnitk , samaijk ibxy iney Velacna kretn b skl ibxey tar lKaw ZeT | lKaela gBIr icǻapsut| VHmd CPa k kjn saDarN maepr saiHitYk men kra Kub Bul Heb|

-Haydar Vkbr Kan rena,
Vjekr kagj, 30 jula 2001|

VHmd CPa pgitSIlta, samYbad w suicǻa jgetr Agsr jIben ibSasI iCeln|

-Peyj VHemd
Vjekr kagj, 1 Vg 2001|

VHmd CPa pBaxI, VHmd CPa fOF kaFar mt kTa bletn iniDay, AkpF ice .....pyat VHmd CPa tar saHsI lKar jenY jIibt Takebn|

-kamal laHanI
Vjekr kagj, 1 Vg 2001|

VHmd CPa iCeln kjn inKad dSepimk , ATc sapdaiyktar lSmaw iCl na tar meDY | Z kan Drenr sapadaiyk ainr ibre jel efeCn baredr meta |

-VHemd kamal
Vjekr kagj, 2 Vg 2001|

CPar ibSaesr meDY Kad iCl na | Ztdur jain, VeKr gaCaenar iPikrw iCl na| .....VHmd CPa'r lKay iCl k Amaijt Si| gaibdc das ba kajI njrl slam Z AeT Amaijt Siek iSep rpaǻirt keriCeln , saiHitYk VHmd CPaw s Daray Siman iSpI|

-Vbdul maan osyd/ niklab, 3 Vg 2001|

Vmaedr kaelr sbecey tǽ, sbecey ka manux iCeln VHmd CPa| icǻaSIl manuxiF anccar idgǻ baRaet caetn | tar meta suderr pit mn tx-a Vim Vr kaera caeK diKin|

-Vsad cODuir sbad, 2 Vg 2001|

VHmd CPa jIbnbadI iSpI|manb Ait apnay k mHan sgamI purxpbr |Vmaedr smaejr smraen tar snapitt AibsMrnIy Hey Takeb|

-Vl mujaiHdI ePak, 3 Vg 2001|

Vmaedr smeyr sbecey paeNaCl , sbecey pitbaedaCl, sbecey Apaitaink ,sbecey iB mtalI mOilk manuxiFr nam inWsedeH VHmd CPa|

-muHamd nurl da/ ePak, 3 Vg 2001|

ik kTa kKn ikBaeb blet Hy Fa Aenek jaenn, ikǼ s kTa inemaH w saHesr se blar lak Kub biS n|VHmd CPa iCeln s saHsI inemaH manuxedr kjn|

- VHemd musa /idnkal, 31 jula 2001|

CPa Ba Vmaedr ntun smaj ibinmaen k mOilk kairgr| VHmd CPa pitbadI VepaxHIn , inBIk , paeNOCl b jIbnbadI k smaj sectn lKk| kan pelaBn ba dWKk tar klmek kluixt kret paerin | pita ba pcar pabar VSay , purar ba sa Hattail pabar VkaQay CPa Ba kKnw kan bta, ibbit ba kan lKa ileKn in| ....Vmaedr smykael tar mt eta saHsI , eta pitbadI b Vpdmk s k OHI lKk Kn pZǻ itIy kan lKkek pa in|

- iSbnarayn daS
paiQk icǻa/VHmd CPa sKa, sFr 2001|

Btr Tek PaFa' kjn VHmd CPa ,kjn | AtYǻ mDabI, sugBIr Aǻdir Dark, klm w ke sacar, sir peS kxekrmeta VepaxHIn w jdI, VHmd CPa kjn|

- msbaH kamal
paiQk icǻa,VHmd CPa sKa,sFr 2001|


(Asma)

                                                                 -----